Kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Lào Cai năm 2017 - 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất nguy hiểm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để phòng ngừa có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu

- Hoạt động tuyên truyền được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực.

- Huy động được sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân.

II. THỜI GIAN

- Thời gian triển khai: Năm 2017 và năm 2018.

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

Các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; Trạm truyền thanh cơ sở; cơ quan xuất bản bản tin tích cực tuyên truyền để các cấp, ngành, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Đặc biệt ưu tiên tuyên truyền các nội dung sau:

- Tuyên truyền công tác tổ chức, diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2018: Thời gian vào quý III/2018 tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Đưa tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các buổi diễn tập và kết quả diễn tập.

-Tuyên truyền phổ biến Luật hóa chất; các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các hệ thống quản lý hoạt động sản xuất hóa chất; quy phạm thực hành, các hệ thống đảm bảo an toàn trong sản xuất hóa chất, đặc biệt hóa chất độc hại; quy định về hoạt động kinh doanh hóa chất; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hóa chất nguy hiểm ở các khu công nghiệp, chủ yếu tập trung ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người sử dụng hóa chất trong sản xuất, đảm bảo an toàn cho mọi người, đặc biệt là hóa chất trong sản xuất thực phẩm.

- Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; cách thức sử dụng hóa chất nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng; hướng dẫn cách nhận biết khi có sự cố hóa chất xảy ra; các phương pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất.

- Tuyên truyền các quy định khi chuyên chở hoá chất nguy hiểm (đặc biệt các đối tượng như: lái xe, nhân viên áp tải hàng hoá phải được qua đào tạo huấn luyện cơ bản về an toàn hoá chất).

- Tăng cường tuyên truyền về nhận định và dự báo các tình huống sự cố hoá chất theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của UBND tỉnh.

- Tuyên truyền về việc ứng phó với các tình huống xảy ra như: công tác chữa cháy, phân luồng, hướng tuyến sơ tán, phân luồng giao thông; vận động, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; các đơn vị sản xuất trong khu công nghiệp nằm trong khu vực vành đai đỏ dừng sản xuất và đưa người lao động đến vị trí an toàn.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền đồng bộ qua các phương tiện truyền thông của tỉnh: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, bản tin nội bộ của các sở ban ngành, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố;

- Thông qua các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai;

- Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp,…

- Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, ...

- Tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cụm loa thôn bản…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố, Cổng thông điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thông tin điện tử thành viên, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, các cơ quan xuất bản bản tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất năm 2017- 2018.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố; trạm truyền thanh cơ sở tiếp, phát sóng các chương trình tuyên truyền về chủ đề này.

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử của tỉnh về chủ đề phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị nhằm tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi Ban chỉ đạo, UBND tỉnh khi có yêu cầu.

2. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cung cấp thông tin về công tác diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các cơ quan báo chí.

- Khi có các sự cố về hóa chất xảy ra, cần thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền, tránh gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất trên địa bàn.

3. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Tăng cường cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; các hoạt động của tỉnh về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Kịp thời phản ánh các hoạt động diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là đợt diễn tập của tỉnh vào quý III/2018 tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng; phản ánh các vấn đề còn tồn tại, vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; trạm truyền thanh cơ sở tăng cường tiếp, phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh – Truyền hình hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam có nội dung về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tiếp, phát sóng các chương trình tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất năm 2017 -2018 trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thông tin và truyền thông về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất năm 2017- 2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Nguồn: KH số 110/KH-STTTT ngày 25/8/2017Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 6,624
  • Tất cả: 679,009
Đăng nhập