ĐỊnh hướng tuyên truyền tháng 8/2021

I. Nội dung tuyên truyền

1. Kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh; nội dung cơ bản, các chỉ tiêu, mục tiêu lớn thuộc 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền kết quả 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong 30 năm tái lập tỉnh; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…

4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 6 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 tháng cuối năm.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, nhất là gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

6. Phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

7. Tiếp tục tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền vận động ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng COVID-19; công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

8. Tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức; phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ Hai do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức. Tiếp tục tuyên truyền về dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo văn bản số 1461/UBND-BBT, ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh.

9. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử: 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/81930); Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8); Ngày thế giới phòng chống vũ khí hạt nhân (6/8); 76 năm cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945).

10. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

2. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

5. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

7. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

9. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn tuyên truyền số 30/HD-BTGTU ngày 20/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 4,585
  • Tất cả: 1,799,972
Đăng nhập