Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật (09/11) năm 2021
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-STTTT ngày 06/10/2021 về Triển khai ngày pháp luật (09/11) năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật), phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức và người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Thông qua các hoạt động góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XVI; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG,  KHẨU HIỆU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

 Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (09/11); quán triệt phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, lao động và việc làm; phổ biến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; xử lý vi phạm hành chính; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, các chính sách của HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ban hành.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid -19; chủ trương của Đảng và Nhà nước về khắc phục tác động của đại dịch Covid ‑ 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; Đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và lệch chuẩn xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

2. Các Khẩu hiệu

 “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

“Cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

“Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

“Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2021.



Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 2,137
  • Tất cả: 1,930,851
Đăng nhập