Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị cấp huyện duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới… Đó là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do UBND tỉnh xây dựng và ban hành.

Hội viên phụ nữ xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng chăm sóc tuyến đường hoa

 

5 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đã đề ra 5 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, gồm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở, thông tin cơ sở.

Đối với cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới: Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo quy định. Đối với thành phố Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và huyện Bảo Thắng khi đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng để xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hằng năm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm đảm bảo tính bền vững, triển khai thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu, nhằm phát huy hiệu quả tính ưu việt của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân; nâng cao ý thức bảo vệ, cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”; quan tâm chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em tại các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn…

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: Các huyện, thị xã, thành phố, các xã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Ưu tiên nguồn lực ngân sách cấp huyện đầu tư; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước với huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư các xã phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình được giao đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả nội dung, nhiệm vụ phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Trung ương phát động; đồng thời tập trung xây dựng và phát động các phong trào thi đua chuyên đề gắn với nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo có tính đột phá, lan tỏa, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

4 giải pháp trọng tâm

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh cũng đưa ra 4 giải pháp trọng tâm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

Đó là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng nông thôn mới mạnh  mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh theo các nội dung của Chỉ thị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho chương trình, trong đó tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; khuyến khích huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp; tăng cường huy động nguồn lực trong cộng đồng và Nhân dân; tăng cường thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lồng ghép ưu tiên cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đặc biệt khó khăn.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình, tập trung rà soát, điều chỉnh tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của các địa phương, chỉ đạo các xã rà soát tiêu chí đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo thành tích, hình thức; không công nhận xã đạt chuẩn đối với các địa phương chưa hoàn thành tiêu chí đảm bảo quy định hoặc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản và không được sự đồng thuận của Nhân dân. Các xã đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí; rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức thực hiện xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Theo LCĐT

http://baolaocai.vn/bai-viet/213756-trien-khai-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moiThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 3,379
  • Tất cả: 1,858,843
Đăng nhập