Ðể học Bác trở thành việc làm thường xuyên
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Tỉnh ủy. Đặc biệt, việc triển khai được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

 
Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức.


Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05, hầu hết cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy gắn việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở, tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ từng bước được nâng lên.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Tỉnh ủy và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tri số 05-TTr/TU ngày 3/4/2017 của Tỉnh ủy với các nội dung: Triển khai quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2017, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên.

Theo đó, các chi, đảng bộ cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Tỉnh ủy và chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2017. Trên cơ sở đó, thảo luận tìm giải pháp để đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Đánh giá việc đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện và đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Gắn kết hiệu quả giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Quán triệt sâu sắc Thông tri số 05 của Tỉnh ủy, phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đạt hiệu quả cao nhất. Có giải pháp cụ thể  gắn việc học tập và làm theo Bác với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời xây dựng và nhân rộng được các cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Các chi, đảng bộ cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, sáng tạo, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo LCĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 2,162
  • Tất cả: 1,784,269
Đăng nhập