Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Chuẩn mực đạo đức công vụ là những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lư được áp dụng cho đối tượng cụ thể - những công chức trong lĩnh vực hoạt động công vụ. Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”, “cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức và được gói gọn trong 4 chữ “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”, suy rộng ra là “nhân, nghĩa, trí, dũng, tín”. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dựa trên “cái nền”, “cái gốc” của chuẩn mực đạo đức công vụ, có tính chuyên biệt, quy định bởi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự phát triển của nền công vụ cách mạng. Các cơ quan, đơn vị cùng một nghề, có cùng chức năng nhưng thực thi công vụ ở địa bàn, đối tượng… khác nhau, sẽ có nhiệm vụ khác nhau thì đạo đức nghề nghiệp cũng khác nhau, đòi hỏi từng cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, lựa chọn, bổ sung nội dung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực.

Cán bộ ngành y tế Lào Cai nâng cao y đức.

Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài việc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến đạo đức công vụ, thì cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để có được những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện là công việc cần tập trung lănh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong thực tế, mặc dù các cấp ủy đảng đã chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nhưng thực tế hiện nay, những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ở không ít cơ quan, đơn vị còn hình thức, chung chung, khó thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ngày 26/3/2016, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 08 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó quy định cụ thể về nội dung, quy trình xây dựng và thẩm quyền ban hành, trách nhiệm sử dụng và đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Trước hết, cấp ủy đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp điều hành xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo quy trình chặt chẽ, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở từng khâu trong xây dựng chuẩn mực đạo đức. Việc thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy về xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương không chỉ hướng tới xây dựng được những chuẩn mực đạo đức thiết thực mà còn là quá tŕnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi tổ chức, để khi ban hành tạo được sự đồng thuận cao, tự giác chấp hành và thường xuyên thực hiện. Mặt khác, Quy định 08 của Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo cấp trên trực tiếp có trách nhiệm lãnh đạo (hoặc phối hợp lãnh đạo), thực hiện việc thẩm định các chuẩn mực đạo đức của cấp dưới (đối với những  ngành, cơ quan, đơn vị chưa có chuẩn mực đạo đức chung trong phạm vi toàn quốc) để khi ban hành, vừa đáp ứng yêu cầu chung, lại sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Để có căn cứ và hiệu lực trong thực hiện, bắt buộc chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phải được thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp xây dựng và ban hành. Hằng năm, cấp ủy chỉ đạo, thủ trưởng (lãnh đạo) cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức, gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm túc Quy định 08 của Tỉnh ủy về quy trình và thẩm quyền ban hành chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp sẽ đáp ứng được các yêu cầu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Sẽ không khó, nếu tổ chức đảng, cấp ủy các cấp nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trước những yêu cầu mới; từ đó, quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, chắc chắn sẽ tạo được khâu “đột phá”, góp phần thực hiện được các yêu cầu chung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo LCĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 495
  • Trong tuần: 2,076
  • Tất cả: 1,784,183
Đăng nhập