Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, ngành. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản chỉ đạo về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, trong đó có Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc kiểm tra thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan cấp trên với cấp dưới; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của cơ quan cấp dưới và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương.

Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm. Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy cùng cấp trong chỉ đạo, quản lý việc đăng ký nêu gương và thực hiện kế hoạch cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc kết hợp đánh giá học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với đánh giá kết quả công tác chuyên môn, cải cách hành chính tại các đơn vị theo đúng quy định của Tỉnh ủy và phải xác định đây là nội dung quan trọng, nhằm đánh giá thường xuyên đạo đức công vụ gắn với gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả việc được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Tỉnh ủy.

Ánh Nguyễn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 2,136
  • Tất cả: 1,784,243
Đăng nhập