Triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Nhằm tạo sự lan tỏa, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo sự đồng thuận trong xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình triển khai công tác thông tin - tuyên truyền tỉnh Lào Cai năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; phát huy sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan báo chí - truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh của Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng đối tượng. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác và định hướng tốt dư luận xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021

1.1. Tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành và đoàn nước ngoài làm việc tại tỉnh; tuyên truyền các chương trình hoạt động đối ngoại, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện thời sự chính trị, hoạt động văn hóa thể thao du lịch nổi bật của đất nước, của tỉnh năm 2021, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021).

1.2. Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991- 2021);... tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.

1.3. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá, 18 Đề án giai đoạn 2020- 2025.

1.4. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Tuyên truyền các chương trình, nội dung, kết quả các kỳ họp của Quốc hội; của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; kỳ họp HĐND các cấp; nội dung, kết quả các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc tiếp xúc và đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp.

1.5. Tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của UBND tỉnh: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”.  Trọng tâm là tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực: cải cách hành chính và nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số; quy hoạch, xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường; thương mại và dịch vụ; môi trường đầu tư kinh doanh; văn hóa, an sinh xã hội, giải quyết các kiến nghị, bức xúc của nhân dân; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt,…

1.6. Tuyên truyền kết quả cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); các hoạt động và kết quả thực hiện của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai;…

1.7. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Trọng tâm là công khai các điểm quy hoạch để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và nhà đầu tư; quy hoạch sắp xếp dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; thông tin về các công trình trọng điểm, công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai; ...

1.8. Tuyên truyền công tác quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư; các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Chú trọng các nội dung sau: Tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021- 2030; môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách ưu đãi đầu tư; các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đối thoại với doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin, cải cách hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, đất đai, tài nguyên môi trường nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Đề án phát triển logicstics trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai; Chương trình phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế; chính sách xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2025; công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam, về tiềm năng, thế mạnh, vùng đất và con người Lào Cai;…

1.9. Tuyên truyền về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trọng tâm là tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021- 2025; Chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm; cơ sở hạ tầng nông thôn; ...

1.10. Tuyên truyền về văn hóa- xã hội- y tế- giáo dục. Chú trọng các nội dng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số; Tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động; Giảm nghèo, thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động, hướng nghiệp dạy nghề; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại;…

1.11. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin được báo chí và dư luận quan tâm; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 ‑ 2026.

2. Nội dung tuyên truyền cụ thể theo từng quý

2.1. Quý 1/2021

- Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử lần đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021); kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), các hoạt động Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Tân Sửu 2021, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và chúc Tết Nguyên đán; kỷ niệm 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2021), tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập; kỷ niệm 173 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2021);…

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Tháng Thanh niên và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021); ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021) và ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959- 03/3/2021);…

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

- Phản ánh kịp thời không khí chuẩn bị đón xuân của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui Tết đón xuân, về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; Tuyên truyền tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội năm 2021, các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm,... trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội;...

2.2. Quý 2/2021

- Tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021); Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021); Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 ‑ 07/5/2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2021).

- Tuyên truyền ngày quốc tế Lao động 01/5, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 ‑ 21/6/2021);…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế ‑ xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

- Tuyên truyền kết quả năm học 2020 ‑ 2021; công tác tuyển sinh, công tác chuẩn bị năm học mới 2021 - 2022.

2.3. Quý 3/2021

- Tuyên truyền Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 -19/8/2021), các hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021).

- Tuyên truyền Kỷ niệm 114 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2021); Kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 ‑ 23/9/2021) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2021).

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế ‑ xã hội 3 tháng cuối năm 2021.

- Tuyên truyền kết quả năm học 2020 ‑ 2021, kết quả nổi bật kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2020 ‑ 2021; công tác chuẩn bị cho năm học mới, các hoạt động nhân ngày Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 và Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.

2.4. Quý 4/2021

- Tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 -01/10/2021); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lào Cai (29/10/1991 - 29/10/2021).

- Tuyên truyền 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021); kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 ‑ 18/11/2021) và 76 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai (18/10/1945 ‑ 18/10/2021), các hoạt động Ngày hội Đại Đoàn kết; kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021); kỷ niệm 32 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021); kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;…

- Tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, các ngành và các địa phương trong tỉnh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022.

2.5. Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kỷ niệm các sự kiện lịch sử khác, kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống ngành, địa phương,… vẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện, kỷ niệm.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

- Duy trì thông tin thường xuyên trên các báo địa phương.

- Thông tin, quảng bá trên các báo Trung ương.

- Tuyên truyền trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên internet, hệ thống thông tin cơ sở.

- Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách, đĩa, ấn phẩm,…

- Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, họp báo,…

2. Thời gian tuyên truyền: Năm 2021.

 

(Nguồn: Văn bản số 02/CT-STTTT  ngày 30/12/2020)Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 616
  • Trong tuần: 2,197
  • Tất cả: 1,784,304
Đăng nhập