Lào Cai tổ chức đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 17/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. Đặc biệt là sự có mặt của 15 tập thể, 41 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “…toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Thực hiện tâm nguyện của Người, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Với các chủ trương đúng đắn, được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở, nhất là từ năm 2011 đến nay, tốc độ tăng trưởng của Lào Cai luôn đạt hai con số, quy mô GRDP ngày càng lớn. Tổng thu ngân sách năm 2018 của tỉnh đạt 8.368 tỷ đồng, gấp 440 lần so với năm 1991. Tỷ lệ giảm nghèo  giảm nhanh, đến năm 2018 chỉ còn 16,2%. Các lĩnh vực đời sống, văn hóa xã hội, y tế giáo dục được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố giữ vững. Lào Cai trở thành tỉnh tiên phong trong công cuộc đổi mới, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Những thành tựu nổi bất này đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn khắc ghi và thực hiện di nguyện của Bác trong bản Di chúc lịch sử trong suốt chặng đường 50 năm qua. Từ một tỉnh nghèo nhất cả nước đã vươn lên là tỉnh khá, dần trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Tây Bắc của tổ quốc.

Về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo tại hội nghị khẳng định: Phát huy kết quả đạt được trong những giai đoạn trước, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Hằng năm, các cấp ủy đều tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề học tập và làm theo lời Bác theo đúng quy định của Trung ương. Trong 3 năm, đã tổ chức 6 hội nghị cấp tỉnh, 63 hội nghị cấp huyện, các cấp cơ sở tổ chức 512 hội nghị học tập chuyên đề Bác Hồ. Các cấp ủy đã kịp thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình.

Sau 3 năm, toàn tỉnh đã có gần 163.700 bản đăng kí, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo quy định. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, khai quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc để cán bộ đảng viên học tập rèn luyện. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc học tập và làm theo lời Bác được tôn vinh và nhân rộng. Thông qua trên 2.000 cuộc kiểm tra giám sát với 4.584 đảng viên ở tất cả các cấp, đã kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận những mô hình mới, cách làm tích cực đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, làm chưa đúng quy định.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị

Có thể khẳng định, tinh thần học tập và làm theo Bác cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã dần trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần không nhỏ trong  việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, địa bàn cho thấy bước đầu tỉnh Lào Cai đã thực hiện được phương châm "Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Tại hội nghị các tập thể, gương điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã không ngừng nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, góp sức người, sức của, thực hiện di nguyện của Người. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong học tập và làm theo Bác từ năm 2016 đến nay.

Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thống nhất giữa lời nói và việc làm  của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bám sát các yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018, của Tỉnh ủy và các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác trong năm 2019. Gắn kết chặt chẽ giữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá mang tính hiệu quả hơn nữa trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Chú ý phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo phương châm "Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể".

 


Đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các  gương điển hình tiên tiến

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, tạp chí, các bản tin cần đa dạng hơn nữa các hình thức tuyên truyền, chủ động và tích cực hơn nữa việc phát hiện, tuyên truyền kịp thời gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, tạo sự lan tỏa nhiều hơn nữa trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này Tỉnh ủy đã trao huy hiệu Bác Hồ cho 41 điển hình tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai do đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến Dâng hương tại Nhà bia Tưởng niệm Bác Hồ. Cùng tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ, Đoàn đại biểu tỉnh đã dâng hương, báo cáo với Bác những thành tích mà tỉnh đã đạt được trong suốt 50 năm thực hiện Di chúc của Người và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời dù bận trong công, ngàn việc, Bác vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và dõi theo từng bước tiến của cách mạng Lào Cai. Những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lào Cai.

Trước anh linh của Người, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ quyết tâm phấn đấu thực hiện di nguyện của Người, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm xây dựng tỉnh Lào Cai giàu về kinh tế, mạnh về Quốc phòng an ninh, phong phú về bẳn sắc văn hóa, xứng đảng với niệm tin của Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh dâng hương và hình ảnh hội nghị:

Đoàn đại biểu do đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn dâng hương tại Nhà bia Tưởng niệm Bác Hồ


Các đại biểu kính cẩn nghiêm mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dâng hương
Đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương
Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy dâng hương
Đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương
Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị

Gương điển hình Chảo Láo Lở – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban mặt trận Tổ quốc thôn Tung Qua – xã A Mú Sung (Bát Xát) chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị
Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Theo A.Lìn/laocai.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 2,143
  • Tất cả: 1,784,250
Đăng nhập