Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai (Từ tháng 8/2021)

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Nguyên tắc chung

a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là Sở) làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Mọi hoạt động của Sở đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định, quy chế làm việc của Sở.

b) Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc và các Phó Giám đốc; các hoạt động của Sở được triển khai thực hiện toàn diện, thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Hạn chế tối đa sự chồng chéo hoặc bỏ sót công việc trong chỉ đạo, điều hành.

c) Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc. Một người có thể được giao nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một người chịu trách nhiệm chính thực hiện.

2. Nguyên tắc cụ thể

a) Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Sở; chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc có tính chất quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược và một số công việc cụ thể được quy định tại Quyết định này. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở.

b) Đối với những công việc quan trọng, Giám đốc xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở trước khi quyết định theo quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ.

c) Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Sở theo sự phân công của Giám đốc. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về quyết định của mình.

Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc phụ trách chính giải quyết công việc có trách nhiệm báo cáo Giám đốc quyết định. Khi cần thiết, Giám đốc tổ chức họp Ban Giám đốc để thống nhất quyết định.

Các Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Giám đốc các công việc đã giải quyết theo nhiệm vụ được phân công tại các cuộc họp giao ban định kỳ, hoặc đột xuất khi cần thiết.

d) Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các quyết định, chỉ đạo của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; định kỳ hoặc khi cần thiết, tổ chức họp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo;

- Chủ trì nghiên cứu, giúp Giám đốc tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Ngoài lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Sở; chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Các Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm về nội dung ký thay theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế làm việc của Sở.

đ) Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc sẽ trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc, sau đó bộ phận chuyên môn có trách nhiệm báo cáo lại Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đó.

e) Khi Giám đốc đi công tác vắng, Giám đốc ủy quyền cho một Phó Giám đốc giải quyết các công việc của Sở; khi Phó Giám đốc đi công tác vắng thì Giám đốc trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc khác giải quyết các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đi vắng. Người được ủy quyền, người được phân công giải quyết công việc thay cho người đi vắng phải chịu trách nhiệm về các nội dung đã giải quyết.

g) Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc, tùy theo tình hình thực tế, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Giám đốc Vũ Hùng Dũng

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc chức năng quản lý của Sở;

- Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý tài chính - ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Công tác đối ngoại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước;

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

b) Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo, tổ công tác theo chức danh qui định.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Kế hoạch ‑ Tài chính;

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

d) Theo dõi, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa;

- Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Phó Giám đốc Tăng Văn Hạnh

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công nghệ thông tin, điện tử; quảng cáo trên tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin;

- Quản lý quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, điện tử;

- Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông đối với hệ thống truyền thanh cơ sở;

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở;

- Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Ủy quyền chủ tài khoản thứ hai của Sở.

b) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Bưu chính ‑ Viễn thông - Công nghệ thông tin (Chỉ đạo các hoạt động chung của Phòng; các hoạt động chuyên môn theo lĩnh vực được phân công phụ trách; việc thực thi công vụ, thực hiện các quy định, quy chế của Sở đối với công chức của Phòng).

c) Trưởng Ban quản lý các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

d) Theo dõi, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Thành phố Lào Cai và huyện Văn Bàn;

- Hội Tin học tỉnh;

- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

- Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND tỉnh.

đ) Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác của tỉnh, của ngành Thông tin và Truyền thông, của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; hạ tầng và dịch vụ vụ bưu chính, viễn thông công ích; quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; viễn thông; truyền dẫn, phát sóng; tần số vô tuyến điện;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện;

- Đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông;

- Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, xử vi phạm hành chính, tuyên truyền pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông;

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác cải cách hành chính của Sở;

- Công tác quản lý đất đai, tài sản, phương tiện, công cụ làm việc của Sở;

- Công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ;

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

- Công tác quốc phòng ‑ an ninh; phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn;

- Triển khai các hoạt động của Khối thi đua các ngành quản lý kinh tế tổng hợp.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng thuộc Sở:

- Thanh tra Sở;

- Văn phòng Sở (Chỉ đạo các hoạt động chung của Văn phòng; các hoạt động chuyên môn theo lĩnh vực được phân công phụ trách; việc thực thi công vụ, thực hiện các quy định, quy chế của Sở đối với công chức, nhân viên của Văn phòng).

c) Theo dõi, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương:

- Các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên;

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh;

- Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND tỉnh.

d) Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác của tỉnh, của ngành Thông tin và Truyền thông, của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Phó Giám đốc Trần Xuân Huệ

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Báo chí; tuyên truyền; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm.

- Chỉ đạo hướng dẫn nội dung tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Sở; các Cụm thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; các trang mạng xã hội của Sở; bản tin và các ấn phẩm tuyên truyền khác do Sở thực hiện;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử;

- Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở;

- Công tác thanh niên;

- Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35;

- Công tác tuyên giáo, dân vận.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản trong thời gian chưa có Trưởng phòng hoặc chưa có Phó phòng phụ trách Phòng;

- Hội Chữ thập đỏ Sở.

c) Theo dõi, phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương:

- Các huyện: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai;

- Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Lào Cai; Hội Nhà báo; Hội Văn học - Nghệ thuật;

- Công Thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên;

- Các cơ quan phát hành bản tin;

- Trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Các cơ quan đại diện báo chí của Trung ương tại Lào Cai;

- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ truyền hình;

- Giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND tỉnh.

d) Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ công tác của tỉnh, của ngành Thông tin và Truyền thông, của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2021, thay thế Quyết định số 05/QĐ-STTTT ngày 28/01/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

2. Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Theo nguồn Quyết định số 98/QĐ-STTTT ngày 02/8/2021.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập