Phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Điều 1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Nguyên tắc chung về phân công công tác của Lãnh đạo Sở

1.1 Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Mọi hoạt động của Sở đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở;

1.2 Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc và các Phó Giám đốc. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao của Sở thông suốt, kịp thời. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, giao thoa hoặc bỏ sót công việc trong chỉ đạo, điều hành;

1.3. Trong phân công công việc, phải đảm bảo đúng người, đúng việc trên nguyên tắc: Một đơn vị, một người được giao thực hiện nhiều việc; một việc chỉ giao cho một đơn vị hoặc một người chịu trách nhiệm chính thực hiện.

2. Nguyên tắc cụ thể phân công công tác của Lãnh đạo Sở

2.1. Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Thông tin và Truyền thông giao, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở.

2.2. Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Sở theo sự phân công của Giám đốc. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về quyết định của mình.

2.3. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình công tác của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

Chủ trì nghiên cứu giúp Giám đốc tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

Kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Sở và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; định kỳ hoặc khi cần thiết, tổ chức họp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị được giao phụ trách để đánh giá, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo, báo cáo Giám đốc;

Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công; ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Giám đốc có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung của Sở; chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; xử lý, giải quyết các kết luận thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trách nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao;

Các Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công, phải chủ động báo cáo kết quả với Giám đốc những vấn đề quan trọng đã xử lý và chịu trách nhiệm về nội dung ký thay theo Quy chế làm việc của Sở và quy định của pháp luật;

Các Phó Giám đốc không xử lý, giải quyết công việc không được Giám đốc phân công hoặc không thuộc thẩm quyền.

2.4. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc sẽ trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc, sau đó bộ phận chuyên môn có trách nhiệm báo cáo lại Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đó.

2.5. Khi Giám đốc đi công tác vắng, nếu thấy cần thiết Giám đốc ủy quyền cho một Phó Giám giải quyết các công việc của Sở; khi Phó Giám đốc đi công tác vắng thì Giám đốc trực tiếp hoặc phân công Phó Giám đốc khác giải quyết công việc đã được phân công cho Phó Giám đốc đi vắng. Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về các nội dung đã giải quyết.

2.6. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc, tùy theo tình hình thực tế, Giám đốc sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể Giám đốc và các Phó Giám đốc

1. Giám đốc Vũ Hùng Dũng

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc chức năng quản lý của Sở;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cấp phép các hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Sở;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành theo chức danh qui định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

- Nhiệm vụ công tác cơ quan Sở TT&TT: Chủ tài khoản cơ quan; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý ngân sách chung của Sở.

 1.3.Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Trung tâm CNTT&TT Lào Cai.

2. Phó Giám đốc Tăng Văn Hạnh

2.1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công nghệ thông tin, điện tử; quảng cáo trên tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

- Bưu chính, chuyển phát; viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; hạ tầng và dịch vụ vụ bưu chính, viễn thông công ích.

- Quản lý quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, bưu chính, chuyển phát; viễn thông; truyền dẫn, phát sóng; tần số vô tuyến điện.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, điện tử, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện.

- Chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các cơ quan: Đảng, Nhà nước; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; các thông tin liên lạc khẩn cấp khác theo qui định của pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Ủy quyền Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

2.2. Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị:

- Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin.

2.3. Trưởng Ban quản lý các dự án do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

2.4. Theo dõi hoạt động của các đơn vị, tổ chức:

- Hội tin học tỉnh Lào Cai;

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện: Văn Bàn, Sa Pa, Mường Khương.

2.5. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành TT&TT và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phó Giám đốc Phạm Thanh Quang

3.1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm.

- Chỉ đạo hướng dẫn nội dung tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của Sở; các Cụm thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; bản tin và các ấn phẩm tuyên truyền khác do Sở thực hiện.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về báo chí, xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử.

- Chỉ đạo triển khai các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị:

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

3.3. Theo dõi, phối hợp hoạt động với tổ chức, đơn vị:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai; Báo Lào Cai; Hội Nhà Báo; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai;

- Các cơ quan đại diện báo chí của Trung ương tại Lào Cai;

- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình; - Các cơ quan phát hành bản tin;

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát; - Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố.

3.4. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành TT&TT và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3.5. Theo dõi tham gia các hoạt động Khối thi đua các ngành quản lý kinh tế tổng hợp của Sở.

4. Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn

4.1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ;

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Công tác quốc phòng - an ninh liên quan đến lĩnh vực của Sở;

 

(Nguồn Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 10/02/2020; Thông báo số 52/TB-STTTT ngày 7/7/2020).

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập