Các phòng chuyên môn thuộc Sở

1. Văn phòng Sở

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, biên chế, tuyển dụng; làm đầu mối quan hệ giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh với Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán đối với các hoạt động của Sở.

Chánh văn phòng: Nguyễn Phú Cường

Điện thoại: 0203.828666

Email: npcuong-stttt@laocai.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch; thống kê, báo cáo; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế ngành; quản lý dịch vụ công; phí; lệ phí; quản lý hướng dẫn thực hiện hệ thống các chi tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá thuộc ngành, thẩm định các chương trình, dự án đầu tư phát triển chuyên ngành.

Điện thoại: 0203.828777

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: ntthang-stttt@laocai.gov.vn

3. Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Sở, thanh tra ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, chuyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh, truyền hình và có sở hạ tầng thông tin – truyền thông, các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Điện thoại: 0203.828664

Phó Chánh thanh tra: Vũ Hữu Thắng

Email: vhthang-stttt@laocai.gov.vn

 4. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, trên mạng thông tin máy tính, thông tin điện tử (gồm nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin điện tử khác); bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm báo chí, xuất bản, phát hành nội dung số trên Internet... trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điện thoại: 0203.828599; 0203.828787

Trưởng phòng: Trần Xuân Huệ

Email: txhue-stttt@laocai.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Thu Hiền

Email: ttthien-stttt@laocai.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Email: ntthuong-stttt@laocai.gov.vn

5. Phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, Công nghệ thông tin - điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điện thoại: 0203.828199

Điện thoại: 0203.828669

Trưởng phòng: Trần Ngọc Nhân

Email: tnnhan-stttt@laocai.gov.vn

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập