Định hướng tuyên truyền tháng 01/2023

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, tập trung vào chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”; Nội dung quan trọng, cốt lõi của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI; Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tập trung vào các kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

3. Tuyên truyền Nghị quyết số 35 - NQ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Quý Mão 2023, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,...

4. Tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui Tết đón xuân, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Công văn số 1382-CV/TU, ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023).

5. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Việc Học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (Theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai).

6. Công tác tuyển quân năm 2023: Thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh Luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền về lịch sử, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam,… để mỗi công dân tham gia nhập ngũ nhận thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng cao cả đối với Tổ quốc, được cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, để công dân xung phong nhập ngũ, đóng góp sức lực, trí tuệ phục vụ Tổ quốc.

7. Nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản: Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 1336-CV/TU, ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

8. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

9. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946); Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); Ngày ký “Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” (27/01/1973).

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO!

2. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

4. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

5. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

6. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

7. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

8. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

9. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

10. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

11. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

12. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 22/12/2023

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 724
  • Trong tuần: 6,001
  • Tất cả: 2,273,623
Đăng nhập