Định hướng tuyên truyền tháng 12/2023

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ: (1) Nội dung phát biểu và thông điệp đối ngoại của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại các Hội nghị của Diễn đàn. Nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong APEC, sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với các sáng kiến của Việt Nam. (2) Các hoạt động song phương của Chủ tịch nước tại Mỹ nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden. (3) Tuyên truyền cần đảm bảo tính cân bằng, khách quan trong thông tin, nhấn mạnh chủ trương của lãnh đạo hai nước về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

1.2. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV bảo đảm khách quan, toàn diện, kịp thời, góp phần chuyển tải chính xác, đầy đủ diễn biến kỳ họp đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh; chú trọng phân tích, làm nổi bật các nội dung quan trọng được kỳ họp thông qua.

1.3. Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.  Ý nghĩa của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

1.4. Tuyên truyền về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh kết quả và ý nghĩa trong việc răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa rất hiệu quả đối với các vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, chế độ. Làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn manh nha, với phương châm lấy xây là chính; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

1.5. Tuyên truyền Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Nghị quyết 168/NQ-CP, ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

1.6. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) ngày 13/11/2023 và nội dung trọng tâm của các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp. Thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

1.7. Tuyên truyền, phân tích, lật tẩy rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác, không bị lôi kéo tham gia.  

1.8. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương như: Kết luận 65-KL/TW, ngày 21/10/2023 của Bộ Chính trị về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

1.9. Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân,… Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh; kết quả và những điển hình trong 03 năm thực hiện Quy định 60-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận.

1.10. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử: Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Ngày quốc tế người tàn tật (03/12); Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12) ; Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944); Ngày dân số Việt Nam (26/12); Ngày hoàn thành hiệp ước về phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (31/12); Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972); các hoạt động chào đón năm mới 2024 (Dương lịch); Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01),...

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG BỆNH AIDS (01/12/2023)!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (20/12/1960 - 20/12/2023)!

3. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12)!

4. RA SỨC CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ AN NINH NHÂN DÂN, GIỮ VỮNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN!

5. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 51 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12/1972 - 12/2023)!

6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

7. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

8. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

9. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

10. QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

11. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

10. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

11. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

12. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

 

Theo Hướng dẫn số 136- HD/BTGTU ngày 24/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập