Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

I. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước

1.1. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua.

- Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm 2022, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

- Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. 

- Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

1.3. Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

- Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch                     Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội đối với người có công với nước.

- Thành tựu của đất nước, các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh sau 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chủ trương, đường lối và những giải pháp chiến lược phát triển (vùng Đông Nam Bộ, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh) trong những năm tiếp theo.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1.4. Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)

- Đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

- Nêu bật những chiến thắng và chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tinh thần đoàn kết chiến đấu và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,… của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những Nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc.

- Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

1.5. Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

- Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc, vùng căn cứ địa cách mạng và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.6. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

- Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

- Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

- Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

2. Các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của tỉnh

2.1. Các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh

2.1.1. Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2023):

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 76 năm thành lập; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; khẳng định vai trò, uy tín và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong suốt chặng đường cách mạng 76 năm qua, nhất là thành tựu sau hơn 30 năm tái lập tỉnh.

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Công văn 1382-CV/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên đại bàn tỉnh Lào Cai; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc Lào Cai mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục trên địa bàn tỉnh và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. 

- Các hoạt động chào mừng 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, mừng xuân Quý Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, địa hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.1.2. Kỷ niệm 116 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907- 12/7/2023)

Tuyên truyền về lịch sử và quá trình phát triển của tỉnh; những thành tựu về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong công cuộc đổi mới và xây dựng phát triển, nhất là thành quả sau hơn 30 năm tái lập tỉnh. Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Lào Cai ổn định về chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, phát triển mạnh về kinh tế và phấn đấu đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

2.1.3. Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023)

Tuyên truyền nhằm khắc sâu tình cảm, ý nghĩa và giá trị lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai thông qua các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, khơi dậy niềm tự hào, lòng kính yêu lãnh tụ; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền phổ biến, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, nhân tố mới, cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực; những tập thể cá nhân tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, tạo động lực mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.1.4. Kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991- 01/10/2023)

Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai sau 32 năm tái lập và phát triển. Tiếp tục cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.1.5. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (10/10/1948 - 10/10/2023)

a. Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Vang vọng tiếng trống Cam Đường: Kế thừa truyền thống, viết tiếp trang sử vẻ vang, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

c. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và vai trò to lớn của việc thành lập Chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh tại xã Cam Đường đối với phong trào cách mạng của Nhân dân Lào Cai.

- Tuyên truyền những khởi sắc trên quê hương Cam Đường trong công cuộc đổi mới; những thành tựu, điển hình, nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là về công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm:

- Tổ chức kỷ niệm: Thành uỷ Lào Cai chỉ đạo và phối hợp với Đảng uỷ xã Cam Đường và các cơ quan liên quan thực hiện.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề,...

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang/cổng thông tin điện tử; cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử,...).

- Tổ chức tuyên truyền trong hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,…

- Phát sóng phim tài liệu về lịch sử 75 xây dựng và phát triển của chi bộ nông thôn đầu tiên của Lào Cai - tiền thân của Đảng bộ xã Cam Đường; những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, … ở quê hương cách mạng Cam Đường: Thành uỷ Lào Cai chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

2.1.6. Kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950 - 01/11/2023)

Ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, trân trọng và ca ngợi những đóng góp, hy sinh to lớn của Nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng Lào Cai.

Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trong khu vực và trên thế giới.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2.2. Sự kiện lớn của tỉnh: Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

3. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

3.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền cụ thể tại Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU, ngày 06/12/2022)

3.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong phong trào cách mạng tại Bắc Kỳ, với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam.

- Tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và hạnh phúc của Nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt những nơi đồng chí công tác và hoạt động cách mạng.

3.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và Quân đội ta.

- Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

4. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng       

4.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền cụ thể tại Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU, ngày 08/11/2022)

4.2. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền cụ thể tại Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 11/11/2022)

5. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

5.1. Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023)

 - Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.2. Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm;; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.3. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2023)

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

6. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo từng tháng

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão!

2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

6. Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

7. Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2023)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 116 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2023)!

14. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

15. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Theo Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU ngày 15/12/2022

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập