Hướng dẫn tuyên truyền tháng 01 năm 2024

I. Nội dung tuyên truyền

 1. Kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Các kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương: Kế hoạch số 19-KH/TW, ngày 27/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 21-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 2. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các sở, ngành, địa phương; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 trên địa bàn tỉnh gắn với Nghị quyết 48-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”.

3. Tuyên truyền công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về vui Tết đón xuân, nhất là Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 2173-CV/TU ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Không khí chuẩn bị đón Xuân của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Giáp Thìn 2024, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,...

4. Công tác tuyển quân năm 2024: Thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh Luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền về lịch sử, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam,… để mỗi công dân tham gia nhập ngũ nhận thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng, cao cả đối với Tổ quốc, được cống hiến vì sự bình yên của nhân dân.

  5. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025; Biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

 6. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương như: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Quy định 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ quan; Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

 7. Các chính sách mới của tỉnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa XVI với 40 nghị quyết được ban hành. Chủ trương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng quan tâm công tác an sinh xã hội; hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức.

 8. Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, như: các hoạt động chào đón năm mới 2024; Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01); Ngày học sinh, sinh viên (09/01); Ngày ký Hiệp định Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01); 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024)…

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN!

2. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)!

3. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

4. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

5. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024!

6. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

7. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

8. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

9. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

10. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

11. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !               

12. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Nguồn: Hướng dẫn số 142-HD/BTGTU ngày 26/12/2023

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập