Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2023

I. Nội dung tuyên truyền

1. Tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trọng tâm là 09 vấn đề của dự thảo Luật, 4 nhóm nội dung trọng tâm lấy ý kiến theo từng nhóm đối tượng, đối tượng lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, thời gian thực hiện lấy ý kiến.

2. Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV; Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI với chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”; Nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI.

3. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (theo Nghị quyết số 35 - NQ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai; các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

4. Tiếp tục tuyên truyền nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, các văn bản: Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5. Tuyên truyền nội dung, điểm mới của Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ 3); Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3,… 

6. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, việc duy trì, rà soát các tiêu chí tại các địa phương; tính chủ động và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tích cực, quan tâm đầu tư đóng góp công sức để đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định; kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025.

7. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai).

8. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị: Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023); Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903-2023); Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai; Giải thể thao tỉnh Lào Cai năm 2023, Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3); ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); 88 năm Ngày truyền thống các lực lượng Dân quân tự vệ (28/3); 34 năm ngày Biên phòng toàn dân và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3).

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 -  05/3/2023)!

2. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023) và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023)!

3. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)!

4. Tinh thần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt!

5. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2023)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

7. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

9. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

11. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

12. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !                                          

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm phù hợp và hiệu quả./.

Theo Hướng dẫn số  106-HD/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 3,363
  • Tất cả: 2,293,010
Đăng nhập