Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2024

1. Tình hình và kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhiệm vụ trong thời gian tới; nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại các địa phương, đơn vị. Tuyên truyền việc bảo đảm các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần “không để ai không có Tết”; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh chúc Tết, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ công tác, sinh sống ở vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn, các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết; các chính sách xã hội dịp Tết được thực hiện “đúng, đủ, kịp thời”…

2. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội an toàn, tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết để các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết, vui xuân kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (theo Nghị quyết số 48 - NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau: (1) Khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có rất nhiều khó khăn, thách thức. (2) Nhấn mạnh kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. (3) Thông qua các kết quả đạt được của năm 2023, tuyên truyền tạo sự phấn khởi, tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 77 năm thành lập; những thắng lợi và thành tựu của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; khẳng định vai trò, uy tín và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong suốt chặng đường cách mạng 77 năm qua, nhất là thành tựu sau 33 năm tái lập tỉnh. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (theo Công văn số 1703-CV/BTGTU, ngày 23/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

5. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương như: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 5/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 38/QĐ-TTg, ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030...

6. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhập khẩu trái phép qua biên giới; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu bình ổn giá cả thị trường sau Tết Nguyên đán 2024.

7. Tuyên truyền nội dung, điểm mới của Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024; Giải báo chí về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ Tư và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024,…)

8. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, việc duy trì, rà soát các tiêu chí tại các địa phương; tính chủ động và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tích cực, quan tâm đầu tư đóng góp công sức để đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định; kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025.

9. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai); Kế hoạch số 246-KH/TU, ngày 22/01/2024 của Tỉnh ủy về triển khai học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

10. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị: Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 -05/3/2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Nước sạch Thế giới (22/3); Ngày Thế giới phòng chống Lao (24/3); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024); Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3); 89 năm Ngày truyền thống các lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)…

 Nguồn: Hướng dẫn số 151-HD/BTGTU ngày 26/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập