Hướng dẫn tuyên truyền tháng 4 năm 2023

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Kết quả Kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI với chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”; Nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Lào Cai; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LLVT tỉnh Lào Cai, 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Tuyên truyền định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị; tuyên truyền tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025 theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh; Việc giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mi năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch 128/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh. Tuyên truyền việc duy trì, rà soát các tiêu chí tại các địa phương; tính chủ động và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tích cực, quan tâm đầu tư đóng góp công sức để đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

4. Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/8/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

5. Tiếp tục tuyên truyền nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, các văn bản: Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Tuyên truyền nội dung, điểm mới của Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ 3); Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3,… 

7. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai).

8. Tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh,…

9. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị: 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2023); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903-2023),...

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2023)!

2. Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!

3. Tinh thần ngày Quốc tế lao động 01/5 bất diệt!

4. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

6. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

8. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

10. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !                                          

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

Theo Hướng dẫn số  111 - HD/BTGTU ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập