Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2023

I. Nội dung tuyên truyền

1. Kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung trọng tâm 06 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) của HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; các hoạt động tôn vinh, tri ân trên địa bàn tỉnh; gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

3.Tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới: việc duy trì, rà soát các tiêu chí tại các địa phương; tính chủ động và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục tích cực, quan tâm đầu tư đóng góp công sức để đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định,...

4. Các quan điểm, chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp quan trọng được nêu trong các văn bản: Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

5. Chỉ thị 05/CT-UBND, ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2023; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 - 2025; Công văn số 1836/UBND-NC, ngày 24/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Tuyên truyền nội dung, điểm mới của Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ 3); Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3,… 

7. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả việc học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai).

8. Tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh,…

9. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị: Kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5); 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); 28 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 82 năm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh (19/5),...

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023)!

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

3. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bất diệt!

4. Chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023)!

5. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

8. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng!

9. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

10. Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

11. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

12. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !    

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU ngày 26/4/2023

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 2,280
  • Tất cả: 2,355,429
Đăng nhập