Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI, trọng tâm là Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Tư.

1.2. Tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về một số nội dung cuộc xung đột Nga - Ucraina theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp theo nội dung Công văn số 2965-CV/BTGTW ngày 13/5/2022.

1.3. Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.4. Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

1.6. Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trọng tâm là Tuần ba, Cuộc thi trực tuyến trên internet tìm hiểu nội dung Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai (diễn ra từ 10h00’ ngày 06/6/2022 đến 22h00’ ngày 12/6/2022).

1.7. Các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai; tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,…

1.8. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022. Công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh khác,…

1.9. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 và Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. 

1.10. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

1.11. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2022)!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2022)!

3. CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6!

4. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

5. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ XVI!

6. RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

7. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

8. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

9. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 23/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 4,684
  • Tất cả: 2,351,260
Đăng nhập