Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân về nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và công tác triển khai Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cấp, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh. Bám sát nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 40-CT/TU của Tỉnh ủy.

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp từng đối tượng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

- Việc tổ chức tuyên truyền phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh như: Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai; Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 02/02/2024 của Ban Chỉ đạo 3031 UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024, và các văn bản liên quan khác.

- Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 02/02/2024 của Ban Chỉ đạo 3031 UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024:

+ Tăng cường tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, Nhân dân phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra: Số đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (nếu có) và chương trình phát triển đô thị được phê duyệt đạt 100%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng trên diện tích đất xây dựng tại các đô thị đạt 54%; Tỷ lệ các tuyến phố chính (Chiều rộng mặt đường ≥7,5m) có vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng tại Thành phố Lào Cai, Thị xã Sa Pa đạt 60%; các đô thịkhác đạt 40%; Tỷ lệ các tuyến phố chính (Chiều rộng mặt đường ≥7,5m) đảm bảo mỹ quan, không có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông: Thành phố Lào Cai và Thị xã Sa Pa trên 40%; các đô thị khác trên 30%; Tỷ lệ tuyến phố chính (Chiều rộng mặt đường ≥7,5m) được ngầm hóa hệ thống điện, chiếu sáng, viễn thông; được bó gọn bằng đai, khuyên: Thành phố Lào Cai và Thị xã Sa Pa đạt 30%; các đô thị khác đạt 15%; Diện tích bãi đỗ xe trên quy mô dân số toàn đô thị đạt 2,0m2/người; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, được thu gom và xử lý tại Thành phố Lào Cai, Thị xã Sa Pa trên 80%; các khu vực khác trên 70%; Thành phố Lào Cai và Thị xã Sa Pa thực hiện rà soát, đăng ký đạt tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2025.

+ Về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị: Tuyên truyền về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trật tự xây dựng, quy chế khu đô thị; công tác hướng dẫn, vận động Nhân dân chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan trước nhà đảm bảo mĩ quan đô thị; công tác xử lý việc lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, xóa bỏ “chợ cóc”, chợ tạm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mĩ quan đô thị; công tác sắp xếp, thu gọn cáp quang, dây thông tin, ngầm hóa cáp điện lực, dây thông tin trên các tuyến đường chính, trọng điểm...

+ Về hành vi, nếp sống đô thị: Tuyên truyền về việc giáo dục nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; việc thực hiện nếp sống văn hóa công cộng và hành vi ứng xử có văn hóa của Nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.

+ Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự mĩ quan đô thị, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường.

+ Tuyên truyền rộng rãi những quy định liên quan đến việc sử dụng lòng đường, hè phố để dựng rạp đám hiếu, đám hỉ, kinh doanh, làm dịch vụ...

+ Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng, xây dựng thiết chế văn hóa với tư cách vừa hưởng thụ vừa tái tạo nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc miền núi tỉnh Lào Cai, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.

+ Tuyên truyền công tác kiểm tra, xử lý những sai phạm, những hành vi văn hóa giao tiếp, ứng xử bị cấm, bị lên án, đi ngược với thuần phong mĩ tục của dân tộc ta; Công tác rà soát, tháo dỡ các biển quảng cáo, hướng dẫn… không đúng quy định, không được cấp phép; Công tác thu hồi cột điện, cột chiếu sáng không sử dụng, cờ phướn, khẩu hiệu treo không đúng quy định; Công tác kiểm tra, rà soát các đối tượng bán hàng rong, ăn xin… đồng thời đưa tin, bài về công tác xã hội, đào tạo nghề cho những đối tượng này.

- Về trật tự, an toàn giao thông: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là những lỗi vi phạm có tỉ lệ xử phạt cao, quy định liên quan đến điều kiện tham gia giao thông của phương tiện và người điều khiển phương tiện; Công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; Công tác quần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền việc sắp xếp, tổ chức lại và quản lý, thu phí theo quy định đối với các điểm trông giữ phương tiện, chấm dứt tình trạng trông giữ xe tự phát góp phần giảm thiểu tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định.

- Về giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào “Người tốt ‑ Việc tốt”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; tuyên truyền các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia...

- Về vệ sinh môi trường đô thị: Tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân về Đề án phân loại rác, chất thải rắn tại nguồn; thu gom và để rác đúng thời gian, đúng nơi quy định...

- Tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện trật tự và văn minh đô thị.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên báo chí

Các cơ quan thông tấn báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai bằng các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp...

2.2. Truyền thông trên mạng xã hội

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử (trang/cổng TTĐT; mạng xã hội (zalo, FB) để thông tin kịp thời, lan tỏa đến người dân.

2.3. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

- Tăng thời lượng truyền thông về công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên hệ thống truyền thanh cơ sở để thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

- Thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; tài liệu tuyên truyền đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

   2.4. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2024

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ tuyên truyền tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức người dân về thực hiện quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với đơn vị chủ trì, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác về công tác thực hiện trật tự và văn minh đô thị.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa đô thị và xử lý thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt trái quy định.

- Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và thực hiện gọn hóa, ngầm hóa hệ thống cáp thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét và thống nhất các vị trí xây dựng trạm BTS thân thiện với môi trường.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền để kịp thời chuyển tải thông tin tới từng người dân, giúp người dân chủ động về xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nâng cao nhận thức và từng bước xây dựng nét văn hóa ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng, ý thức tự giác chấp hành và phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ về trật tự và văn minh đô thị.

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang, gọn hóa mạng cáp trên các tuyến phố thuộc địa bàn quản lý. Thông báo kế hoạch này và các kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè, sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường giao thông,… cho các doanh nghiệp có cáp viễn thông, đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ với tiến độ thi công của huyện, thị xã, thành phố.

- Giám sát và kiểm tra việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; Phối hợp, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định đầu tư công trình hạ tầng viễn thông thụ động, vi phạm về việc lắp đặt các đường dây, cáp đi nổi không đúng quy định; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt trái quy định.

- Tiếp tục đầu tư, tuyên truyền về hệ thống các bảng quảng cáo, bảng điện tử tập trung trên địa bàn các huyện/thị xã/thành phố nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các điểm này góp phần khắc phục triệt để tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Nguồn: Kế hoạch số 31/KH-STTTT ngày 06/02/2024.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập