Tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai

Ngày 29/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-STTTT tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung tại Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021; Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Lào Cai trong năm 2023 cũng như giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Khơi dậy khát vọng chuyển đổi số đối với mỗi người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và người lao động vì một Lào Cai bản sắc, văn minh, hiện đại, đáng sống và đáng đến.

2. Yêu cầu

- Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương.

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích và chủ động, phối hợp thực hiện; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để có thể chủ động triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số.

- Đa dạng hóa sản phẩm và hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử; nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực ưu tiên chuyển đối số; Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh; cơ chế chính sách về chuyển đối số đối với doanh nghiệp, người dân;...

- Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. Trọng tâm là tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện chuyển đổi số (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) tỉnh Lào Cai; những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số. Nhấn mạnh quan điểm của Lào Cai về chuyển đổi số, đó là: Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; Văn hóa số làm thay đổi cách thức làm việc của mỗi cơ quan, cán bộ, công chức viên chức nhà nước; thay đổi quy trình sản xuất của mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình; thay đổi sinh hoạt của mỗi người dân; Thể chế (chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, cách thức triển khai và tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số) đóng vai trò then chốt đến sự thành công của chuyển đổi số;...

- Tuyên truyền 23 mục tiêu quan trọng thực hiện trong năm 2023 theo Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI tỉnh Lào Cai năm 2023.

- Tuyên truyền về phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm, địa bàn ưu tiên, đó là: Chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và du lịch, Nông nghiệp và phòng chống thiên tai, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng Giao thông vận tải, An ninh trật tự; Chuyển đổi số, phát triển khu Kinh tế cửa khẩu thành mô hình mẫu thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối số; mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại một số địa phương cấp xã, mô hình thí điểm xây dựng tổ dân phố và thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Lào Cai, Trung tâm dữ liệu ‑ Data center (DC) tỉnh Lào Cai, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Lào Cai gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số; sử dụng hóa đơn điện tử, tài khoản thanh toán điện tử,...

- Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

- Giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi số tại một số địa phương; Giới thiệu những giải pháp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số mới;...

- Tuyên truyền nội dung, kết quả phong trào phong trào thi đua về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, năm 2023 và giai đoạn 2022-2025; chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

- Phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho doanh nghiệp, người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, giúp doanh nghiệp và người dân có kỹ năng số, thói quen và văn hóa sống trong môi trường số.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Thực hiện tuyên truyền đồng bộ trên sóng phát thanh - truyền hình; các ấn phẩm của các cơ quan báo chí địa phương.

- Đặt hàng Đài Phát thanh ‑ Truyền hình thực hiện chuyên mục “Chuyển đổi số” với tần suất 1 chương trình/tuần.

- Đặt hàng Báo Lào Cai xây dựng chuyên mục, sản xuất, đăng tải tin bài tuyên truyền về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

2.2. Truyền thông trên hệ thống báo điện tử, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội

- Xây dựng, duy trì chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số https://chuyendoiso.laocai.gov.vn

- Truyền thông đồng bộ trên báo điện tử, hệ thống trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Truyền thông rộng rãi trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo.

2.3. Truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã. Đài Truyền thanh cấp xã xây dựng chuyên mục riêng tuyên truyền về chuyển đổi số.

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn/bản/tổ dân phố.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở.

2.4. Các hình thức truyền thông khác

- Truyền thông trực tiếp.

- Biên soạn và xuất bản các tài liệu về Chuyển đổi số.

- Đăng tải các thông điệp về Chuyển đổi số trên màn hình lớn tại nơi công cộng, bảng thông tin nội bộ, bảng điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông các nội dung tuyên truyền về Chuyển đổi số năm 2023.

- Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội.

- Xây dựng, duy trì có hiệu quả chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số tại địa chỉ https://chuyendoiso.laocai.gov.vn.

- Đặt hàng Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai tuyên truyền về chủ đề chuyển đổi số.

2. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh

Duy trì hiệu quả kênh thông tin “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai để tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương.

3. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí các nội dung liên quan đến nội dung Chuyển đối số của ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh.

- Sử dụng các phương thức truyền thông: Cổng/trang TTĐT, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền về Chuyển đổi số nhằm lan tỏa thông tin đến đông đảo người dân, doanh nghiệp.

- Xây dựng chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa ‑ Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, xây dựng chuyên mục riêng tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở với tần suất phát sóng 1 lần/tuần.

4. Đề nghị các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền

- Đài Phát thanh ‑ Truyền hình Lào Cai duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” với tần suất 1 chương trình/tuần.

- Báo Lào Cai mở chuyên mục “Chuyển đổi số” và đăng tin với tần suất phù hợp.

- Đài Truyền thanh cấp xã mở chuyên mục riêng về chuyển đổi số và duy trì phát sóng với tần suất 1 lần/tuần.

- Tuyên truyền đồng bộ trên sóng phát thanh - truyền hình; trên các hạ tầng mạng: Báo Lào Cai điện tử; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Trang thông tin điện tử tổng hợp, các trang mạng xã hội Facebook, Youtube của Đài Phát thanh ‑ Truyền hình nhằm chuyển tải thông tin tới từng người dân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền. Tăng cường khai thác các tiện ích của mạng xã hội để kết nối với công chúng, truyền thông hai chiều, minh bạch thông tin.

5. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Tổ chức đưa nội dung thông tin về chuyển đổi số với định dạng phù hợp như tin nhắn, thư điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông... đến các thuê bao viễn thông di động, cố định, Internet trên địa bàn.

Nguồn Kế hoạch số 44/KH-STTTT ngày 29/3/2023.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 701
  • Trong tuần: 5,978
  • Tất cả: 2,273,600
Đăng nhập