Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008
Ngày 26 tháng 1 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  03/2011/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008, như sau:
Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Sở:

a, Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.

b, Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

c, Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a, Văn phòng;

b, Thanh tra;

c, Phòng Kế hoạch- Tổng hợp;

d, Phòng Bưu chính- Viễn thông;

đ, Phòng Công nghệ thông tin;

e, Phòng Quản lý thông tin điện tử;

g, Phòng Báo chí xuất bản;

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp tổ chức cán bộ của tỉnh.

Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở  và đơn vị trực thuộc Sở.

 

 

Tin khác
1 2 3 4 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 291
  • Trong tuần: 291
  • Tất cả: 2,360,130
Đăng nhập