Trả lời kiến nghị tại cuộc họp ngày 24/7/2014: lĩnh vực BÁO CHÍ- XUẤT BẢN
 1. Theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hiện nay trạm truyền thanh cấp xã mới chỉ được cấp 06 triệu đồng/trạm/năm (chi cho hoạt động của trạm truyền thanh); kinh phí hỗ trợ 04 triệu đồng/trạm/năm (chi trả tiền điện và bảo dưỡng, sửa chữa nhà trạm, thiết bị) và kinh phí hỗ trợ cho cụm loa truyền thanh thôn bản: 02 triệu đồng/cụm/năm chưa được cấp. Lý do các huyện, thành phố chưa cân đối được nguồn tài chính. (Thành phố Lào Cai, Bảo Yên)

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chỉ có thể áp dụng, thực hiện được đối với các xã đã được đầu tư trạm truyền thanh cơ sở, cụm loa thôn bản hoàn chỉnh. Thực tế hiện nay tại huyện Văn Bàn có 5/23 xã được đầu tư tương đối đồng bộ, hoàn chỉnh và đang hoạt động tốt (trong đó 3 xã đầu tư năm 2012, 2 xã đầu tư năm 2013); 9/23 trạm còn hoạt động nhưng kém hiệu quả; 9/23 trạm hỏng hoàn toàn, đang ngừng hoạt động; (nguyên nhân: Các trạm, cụm loa  này đã được đầu tư từ nhiều năm trước; quy mô đầu tư nhỏ, không đồng bộ; địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đồi núi, sông suối chia cắt trong khi đó máy phát công suất nhỏ,công nghệ lạc hậu; một số lượng lớn thôn bản chưa có cụm loa; huyện, xã không có nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp,…). (Văn Bàn)

Trả lời: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động hệ thống trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn, bản.

Đối với những trạm truyền thanh, cụm loa truyền thanh hư hỏng, kịp thời báo cáo UBND huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông để có phương án sửa chữa, thay thế thiết bị.

Đối với những trạm truyền thanh, cụm loa truyền thanh thôn bản đang hoạt động, thống kê danh sách, trình UBND huyện phê duyệt và cấp kinh phí đảm bảo theo đúng các quy định tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND.

Về kinh phí: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung này.

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý, vận hành trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn bản. (Sa Pa).

Trả lời: Từ năm 2011 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 05 lớp đào tạo cho 209 cán bộ quản lý, vận hành trạm truyền thanh cấp xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Như vậy, tính bình quân 164 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai có ít nhất 01 lượt cán bộ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Danh sách cán bộ đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Sở Thông tin và Truyền thông đính kèm dưới đây nhằm giúp các huyện, thành phố theo dõi và bố trí cán bộ đã tham gia các lớp đào tạo đảm nhiệm việc quản lý, vận hành trạm truyền thanh cấp xã để đảm bảo tính bền vững và phát huy hiệu quả.

Danh sách cán bộ tham gia tập huấn: danhsach.doc

3. Hiện nay, do chưa bố trí được cán bộ không chuyên trách để quản lý nhà văn hóa – trạm truyền thanh theo quy định tại Quyết định số 19/2010/QĐ/UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai, một số xã bố trí cán bộ xã kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ quản lý, vận hành trạm truyền thanh cấp xã và chi trả mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 19/2010/QĐ/UBND ngày 09/8/2010. (Bảo Yên)

Trả lời: Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và tình hình thực tế ở địa phương, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý trạm truyền thanh cấp xã theo hướng kiêm nhiệm hoặc không kiêm nhiệm cho phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.

+ Trường hợp không kiêm nhiệm thực hiện theo Điều 1 của Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Chức danh: Cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hoá; mức phụ cấp: 0,60/mức lương tối thiểu chung/người/tháng).

+ Trường hợp bố trí, sử dụng cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm thì được phép kiêm nhiệm không quá một chức danh và được hưởng 50%  mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó.

4. Đề xuất sửa đổi Quyết định số 19/2010/QĐ/UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh, cụ thể là sửa đổi chức danh “Cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa”, không nên để một cán bộ không chuyên trách thực hiện 2 nhiệm vụ này, gây quá tải trong công việc đối với cán bộ và không phát huy được hiệu quả. (Si Ma Cai)

Trả lời: Vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu và có ý kiến với Sở Nội vụ, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ/UBND ngày 09/8/2010.

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn cụ thể đối với chế độ cho Ban Biên tập trạm truyền thanh cấp xã. (Bảo Yên)

Trả lời: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ 6 triệu đồng/xã/năm để sử dụng cho hoạt động của Ban biên tập. Kinh phí này được sử dụng để chi cho các nội dung sau: chi cho hoạt động của Ban biên tập nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã, bao gồm: xây dựng kế hoạch tuyên truyền của trạm hằng năm; xây dựng bản tin, chương trình phát thanh của xã; chi biên tập, kiểm duyệt nội dung chương trình phát thanh của xã; chi đọc chương trình tự sản xuất; chi văn phòng phẩm.

6. Các xã khó thực hiện Khoản 2, Khoản 5 Điều 7 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND vì vậy Sở TT&TT cần có hướng dẫn, quy định cụ thể về thời gian tiếp âm, tiếp sóng đối với trạm truyền thanh xã. Để có thống nhất trong toàn tỉnh, không giao cho cấp huyện, cấp xã tự quy định nội dung này. (Văn Bàn)

Trả lời: Tuỳ điều kiện thực tế tại địa phương, các xã có thể bố trí các khung giờ phát sóng bản tin, chương trình của trạm truyền thanh cấp xã cho phù hợp nhưng phải đảm bảo không phát chèn, phát trùng giờ chương trình thời sự của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có thể tham khảo các khung giờ phát sau:

+ Buổi sáng từ 4 giờ 45 phút đến 5 giờ;

+ Buổi trưa từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ;

+ Buổi chiều từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ.

7. Bố trí cán bộ kỹ thuật của Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố phụ trách trạm truyền thanh cấp xã để hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và có biện pháp xử lý kịp thời đối với sự cố xảy ra đối với hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã. (Bắc Hà)

Trả lời: Đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ này theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND.

8. Kinh phí thực hiện: Theo Điều 9 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngân sách hỗ trợ 10 triệu/trạm/năm và 2 triệu/cụm loa/năm là quá thấp. Với nguồn kinh phí này không thể thực hiện được các nhiệm vụ chi: Chi hoạt động, chi trả tiền điện, chi sửa chữa, chi tập huấn, đào tạo bồi dưỡng,…Vì vậy đề nghị Sở TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh tăng kinh phí. (Văn Bàn)

Trả lời: Việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh bản đối với một tỉnh vùng cao, biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn như Lào Cai là sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp thông tin và truyền thông. Đối với chính sách hỗ trợ cho cụm loa truyền thanh thôn bản, Lào Cai là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách này. Ước tính mỗi năm, tỉnh Lào Cai chi khoảng 6 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh bản.

Việc đề xuất tăng kinh phí hỗ trợ cho trạm truyền thanh, cụm loa truyền thanh cần có lộ trình và có thể đề xuất triển khai trong giai đoạn 2015-2012 (sau khi đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND, đặc biệt là đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn bản).

Đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố nghiên cứu Điều 9  Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về kinh phí hoạt động của trạm truyền thanh cấp xã, cụm loa truyền thanh thôn bản.

Đối với mức kinh phí: 10 triệu/trạm/năm và 2 triệu/cụm loa/năm không quy định cho việc chi tập huấn, đào tạo bồi dưỡng. Việc tổ chức đào tạo, tập huấn thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND và do UBND cấp huyện thực hiện.

9. Bổ sung trong hướng dẫn Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND nội dung quy định về thi đua khen thưởng. (Bát Xát)

Trả lời: Nhất trí bố dung trong văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng.

10. Về thời điểm thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND. (Bát Xát)

Trả lời: Tính từ thời điểm Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND có hiệu lực: 08/6/2014.

11. HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 về việc phê chuẩn chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. Vậy, đề nghị Sở TT&TT cho biết hệ số mức chi tại Nghị quyết này có được áp dụng để chi trả nhuận bút đối với Đài TT-TH và cổng TTĐT cấp huyện không? Nếu được thì vận dụng thực hiện như thế nào? Hiện nay ngân sách các huyện, thành phố trong tỉnh đang tự bảo đảm nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, nhưng mức chi trả ở mỗi địa phương lại khác nhau. Tại Văn Bàn, do kinh phí được giao hạn chế nên Đài TT-TH Văn Bàn đang chi trả nhuận bút với mức rất thấp (50.000đ/tin, 100.000đ/bài viết, phóng sự). (Văn Bàn)

Trả lời:

- Về chế độ nhuận bút đối với tin, bài của Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố: do Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố không phải là cơ quan báo chí nên không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND.

Để thống nhất mức chi nhuận bút cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố, trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn chế độ nhuận bút cho Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố.

- Riêng đối với chế độ nhuận bút cho các tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện được quy định và áp dụng trong Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND (mục 3.5 Khoản 3 Điều 1 - Khung nhuận bút đối với Cổng thông tin điện tử do các cơ quan thuộc tỉnh quản lý). Tuy nhiên, để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND, Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

12. Về thành phần dự hội nghị: Nội dung hội nghị rất quan trọng, có nhiều nội dung liên cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện và sự phối hợp với các ngành liên quan. Vì vậy, hội nghị này ngoài thành phần là Phòng VH -TT và Đài TT-TH các huyện, Sở TTTT cần mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp. (Văn Bàn)

Trả lời:

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, trong tháng 5, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành làm việc với UBND 9 huyện, thành phố về tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015.

Tại buổi làm việc này, Sở Thông tin và Truyền thông cùng ban lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Sở cũng đã có Thông báo kết luận làm việc về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông gửi đến từng huyện, thành phố; vì vậy trong Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 tổ chức vào ngày 24/7 vừa qua không nhất thiết phải có sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện, thành phố.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập