Lịch tiếp công dân năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     08/TB-STTTT

     Lào Cai, ngày 15 tháng  6  năm 2011

THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai 


Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-STTTT ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Nội quy tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai;

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai thông báo lịch tiếp công dân của Sở như sau:

1.               Lịch tiếp công dân

-        Lãnh đạo Sở tiếp công dân vào ngày 25 trong tháng ( nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì ngày tiếp công dân sẽ là ngày làm việc đầu tiên liền kề).

-        Tổ tiếp công dân của Sở thường trực tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

-        Các phòng chuyên môn thuộc Sở, phối hợp tiếp công dân giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo lịch hẹn.

2.             Thời gian tiếp công dân

Công dân được tiếp vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

- Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13h30 phút  đến 16h30 phút.

3.             Địa điểm tiếp công dân

Tại phòng Tiếp công dân, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

-   Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

-   Điện thoại: 020.3828 665, Fax: 020.3828 667.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết./.

Nơi nhận:

-       UBND tỉnh (b/c);

-       Các Sở, ban, ngành; đoàn thể;

-       UBND các huyện, TP;

-       Lãnh đạo Sở;

-       Các phòng CM, TTCNTT & TT;

-       Lưu: VT –TTra.

 GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Tô Trọng Tôn

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 1,749
  • Tất cả: 2,348,325
Đăng nhập