Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
 

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /STTTT-VP

Lào cai, ngày  05  tháng 8  năm 2009

 

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

 


          Thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/06/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 02/2009/NĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng vào ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần thì ngày tiếp công dân của Giám đốc Sở được chuyển sang ngày tiếp theo.

Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng, việc tiếp công dân sẽ được uỷ quyền cho 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở thực hiện thay.

1.2. Giao Phòng Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần).

Các phòng chuyên môn thuộc Sở, phối hợp tiếp công dân giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo lịch hẹn.

2. Địa điểm tiếp công dân

Phòng tiếp dân, tầng, Số nhà 027 Cốc lếu, phường Cốc lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lào Cai (để b/c);

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng VH&TT các huyện, TP;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

 Tô Trọng Tôn

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 6,124
  • Tất cả: 2,352,700
Đăng nhập