Lào Cai phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2023 – 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08/3/2023 về việc phát động phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Nông dân Lào Cai thi đua sản xuất kinh doanh

Theo đó mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới; 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới với 40,4% xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; 100% số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành 04 tiêu chí về Quy hoạch, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Cơ sở vật chất văn hóa, Lao động...

Để thực hiện được các mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đưa việc thực hiện Phong trào thi đua  phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất tránh chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn; gắn Phong trào thi đua với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các tầng lớp Nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước cũng như toàn xã hội.

Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đến năm 2025, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được các mục tiêu và yêu cầu nêu trên, Kế hoạch đề ra các nội dung và giải pháp sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 Tăng cường công tác truyền thông, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về những lợi ích, tác động sâu sắc, lâu dài của Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong Nhân dân.

Thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp thực hiện phòng trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; huy động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài nước, có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất giúp tăng thu nhập cho người dân nông thôn…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Quỳnh Hoa

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 2,183
  • Tất cả: 2,355,332
Đăng nhập