Một số điểm mới quy định về hoạt động in

Chính phủ ban hành Nghị định 72/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in.

 Theo đó, một số điểm mới quy định tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP , cụ thể như sau:

1. Quy định thủ tục và tuổi cho các thiết bị in khi nhập khẩu:

- Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định: “Tuổi thiết bị là thời gian được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị (tính theo năm); trong đó năm sản xuất ghi trên tem, nhãn hàng dưới hình thức in, dán, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên thiết bị; năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.”

- Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định: các thiết bị chế bản, tạo khuôn in, tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; các thiết bị in công nghiệp và thiết bị gia công sau in tuổi thiết bị không vượt quá 20 năm và các máy photocopy đa màu, máy in có chức năng photocopy đa màu, tuổi thiết bị không vượt quá 03 năm.

2. Quy định cấp giấy phép hoạt động in, đăng ký hoạt động in cho chi nhánh của cơ sở in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh:

- Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí, Tem chống giả  là chi nhánh đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in”. (Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP)

- Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan Nhà nước ban hành; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); bao bì, nhãn hàng hóa; tài liệu, giấy tờ của tổ chức cá nhân; các sản phẩm in khác là chi nhánh có thực hiện chế bản, in, gia công sau in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in”. (Khoản d Điều 2 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP).

3. Bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm:

- Tại điểm c Khoản 2 Điều 1 quy định: “Cấm các hành vi in, đặt in bao bì, nhãn hàng hoá của các sản phẩm mà các sản phẩm này thuộc loại phải có giấy phép lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận chất lượng theo quy định của pháp luật nhưng không có các loại giấy tờ này”.

4. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính:

- Bãi bỏ thủ tục hành chính cấp phép nhập khẩu thiết bị in. Thay vào đó, trước khi nhập thiết bị in, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại khoản 6  Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

- Bãi bỏ thủ tục hành chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Tuy nhiên trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện khai báo với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 72/2022/NĐ-CP.

5. Cấp và cấp lại giấy phép hoạt động in

- Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; tem chống giả phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.  Hồ sơ đề nghị cấp phép, bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập; sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định.

- Cơ sở in đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong các trường hợp sau: đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng; có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in mà cơ sở in đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in, bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in; các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể như: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in; Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).

6. Xác nhận đăng ký hoạt động in và thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in

- Cơ sở in khi thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan Nhà nước ban hành; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); bao bì, nhãn hàng hóa; tài liệu, giấy tờ của tổ chức cá nhân; các sản phẩm in khác...phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in. Hồ sơ xác nhận đăng ký, bao gồm: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã được xác nhận, cơ sở in phải gửi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in theo quy định đến Sở Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động in. Hồ sơ xác nhận đăng ký, bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký đăng ký hoạt động cơ sở in.

7. Khai báo sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

- Đối với máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải khai báo trước khi sử dụng. Hồ sơ khai báo là tờ khai sử dụng máy theo mẫu quy định.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu đã khai báo, khi thanh lý phải có văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động in nơi đã khai báo.

8. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

- Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tờ khai được thành lập 02 bản theo mẫu quy định.

- Cơ sở dịch vụ photocopy có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

Ngoài ra, hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định; hoạt động đúng địa điểm đã khai báo; chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật; báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Quỳnh Hoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập