Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022

Ngày 21/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2022. 

Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 nhằm quán triệt về nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

 

Tải về
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 5 120
  • Tất cả: 2005190
Đăng nhập