Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 14/KH-STTTT triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các cấp, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân trong tỉnh để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC); thường xuyên xác định đây là một yêu cầu cấp thiết, gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); cải tiến hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH gắn với yêu cầu, tình hình thực tiễn. Tăng cường sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng CNTT phục vụ công tác tuyên truyền PCCC và CNCH nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Bổ sung cơ sở vật chất, công cụ chữa cháy đi đôi với việc nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

a) Định hướng, hướng dẫn tuyên truyền cho báo chí

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về PCCC và CNCH.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông; Hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC và CNCH tại cơ sở.

- Tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Fanpage Thông tin và Truyền thông Lào Cai, Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 254-CTr/TU ngày 25/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh quy định về an toàn PCCC; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 904/UBND-NC ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ gắn với trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Công văn số 1672/UBND-NC ngày 21/4/2022; Công văn số 2228/UBND-NC ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh để kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với lĩnh vực, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

- Tuyên truyền Chỉ thị số Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản ‑ chiến lược- lâu dài”. Làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: “Từng nhà an toàn ‑ Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn ‑ Từng khu phố an toàn ‑ Từng xã, phường, thị trấn an toàn”.

- Xác định công tác PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hằng ngày; tích cực chủ động phòng ngừa, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả; nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình PCCC và CNCH tại địa phương, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách. Xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng phòng, chống cháy nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản, phổ thông cho Nhân dân về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền kỹ năng thoát nạn, kỹ năng an toàn về PCCC trong sử dụng điện, sử dụng khí hóa lỏng LPG (gas), an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

- Kịp thời đưa tin gương người tốt việc tốt, cũng như việc xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC; thông báo công khai các công trình, dự án vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát, phòng ngừa chung.

- Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, phim tư liệu có nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng thời lượng, ưu tiên khung giờ phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, hiệu quả, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến cải tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

c) Phương thức tuyên truyền

- Truyền thông trên báo chí: Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; tăng cường các tin, bài, chuyên đề, chuyên mục về công tác PCCC và CNCH.

- Truyền thông trên mạng xã hội: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phát huy hiệu quả của Hệ thống thông tin điện tử (trang/cổng TTĐT; mạng xã hội (zalo, Facebook,…) để thông tin chính xác, kịp thời đến người dân.

- Truyền thông trên hệ thống truyền thanh - truyền hình: Tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên hệ thống truyền thanh ‑ truyền hình của Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã và hệ thống cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố để thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời đến với người dân.

- Truyền thông trên bảng tin, pano, các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã.

- Tuyên truyền qua tờ rời, tờ gấp: Tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền về PCCC và CNCH qua các tờ rời, tờ gấp,...

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phòng cháy, chữa cháy

- Chỉ đạo các đơn vị, nhà mạng viễn thông phối hợp Công an tỉnh Lào Cai định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

- Triển khai, duy trì có hiệu quả giải pháp cảnh báo cháy nhanh (safe one) đã được trang bị, tích hợp với trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Lào Cai.

- Tuyên truyền hướng dẫn cài đặt App “Báo cháy 114” với nhiều chức năng tiện ích cho người dân trong công tác PCCC-CNCH. 

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.

- Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy.

- Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong cơ quan, đơn vị. Trang bị thiết bị an toàn điện ở các phòng làm việc, phòng máy,...

4. Xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ

- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng lực lượng PCCC tại cơ quan, đơn vị.

- Triển khai nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ động quản lý tốt nguồn điện, nguồn nhiệt trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng phương án PCCC tại chỗ. Lắp đặt nguồn nước hợp lý lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, bình cứu hóa.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Giai đoạn 2023 đến 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công An tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về PCCC và CNCH. Giao Phòng Thông tin ‑ Báo chí ‑ Xuất bản làm đầu mối tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.

- Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ: Giao Văn phòng Sở chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về PCCC và CNCH (chỉ đạo các đơn vị, nhà mạng viễn thông; phối hợp chuyển đổi số): Giao Phòng Bưu chính, Viễn thông ‑ Công nghệ thông tin chủ trì tham mưu thực hiện.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.

2. Đề nghị Công an tỉnh

Chủ động cung cấp nội dung, hướng dẫn tuyên truyền về PCCC và CNCH cho các cơ quan báo chí.

3. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về PCCC và CNCH. Tăng cường tin, bài tuyên truyền về PCCC và CNCH để nâng cao nhận thức cho người dân.

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh cấp xã; cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC và CNCH tại cơ sở. Tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về PCCC và CNCH bằng các hình thức đa dạng, gắn với yêu cầu, tình hình thực tiễn ở từng địa bàn, cơ sở.

5. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh

Nghiên cứu, lựa chọn hình thức đưa nội dung thông tin khuyến cáo, cảnh báo, tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Kế hoạch số 14/KH-STTTT ngày 03/02/2023.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 1,954
  • Tất cả: 2,167,522
Đăng nhập