Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Ngày 10/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

   - Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến với Nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

-  Kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình sản xuất, kinh doanh trái quy định của pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của tỉnh; kịp thời ngăn chặn, không để hình thành các tụ điểm tập kết, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cho các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giữ gìn sự công bằng, bình đẳng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức và nội dung. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

- Đổi mới công tác truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trực tiếp tại các điểm chợ, khu dân cư tuyến biên giới và nội địa… Tăng thời lượng phát sóng, phát thanh (bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc) để Nhân dân nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư trong nước; vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia báo tin, tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tăng cường sự phối hợp của các đơn vị, các ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong phòng chống buôn lậu, gian lận, thương mại hàng giả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý thị trường vật tư nông nghiệp; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid ‑ 19; Công điện số 871/CĐ-TTg ngày 29/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hành vi tiêu cực liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu đất liền; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa; Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão-2023,… các Công điện của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương về triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai các vụ việc đã phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuyên truyền, đưa tin kịp thời về việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội như: vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo nổ; trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, thuốc điều trị Covid ‑ 19; các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, vật tư nông nghiệp, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; kiểm soát hoạt động kinh danh xăng dầu, thương mại điện tử, hàng giả; công tác đảm bảo cung cầu thị trường, giá hàng hóa; các hành vi gian lận thương mại khác tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và sức khỏe người dân.

Tập trung thông tin, tuyên truyền về việc vận động ký cam kết và các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; các hoạt động xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng; tuyên truyền về kết quả phòng, chống buôn lậu của các cơ quan chức năng; các vụ kiểm tra, xử lý điển hình để định hướng dư luận tích cực về công tác này và tính răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả để Nhân dân nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế, an ninh trật tự xã hội và sức khỏe của người dân.

Công bố đường dây nóng tiếp nhận tin tố giác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Thông tin và Truyền thông: 0981.389.389 ‑ 0961.389.389; của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai 0889.289.289. Đường dây nóng của Cục Xuất bản, In và Phát hành ngăn chặn sách lậu, sách giả, vi phạm bản quyền: 0329 610 717.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo dõi việc cấp phép, giám sát việc sử dụng, ngừng, tạm ngừng, thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử, tên miền quốc gia đối với các đơn vị có trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hoạt động thương mại trái phép.

Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng Internet, trang thông tin điện tử để hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại; các doanh nghiệp bưu chính tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

2. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến các vụ việc vi phạm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 253
  • Tất cả: 2,165,821
Đăng nhập